Our services leave
nothing to be desired.

Services

Therapeutic Services

The multidisciplinary team consists of the psychologist, the occupational therapist, physiotherapist, speech therapist and nursing sister. Their goals are as follows:

 • Accurate evaluation and correct placement of learners in the school
 • Providing specialized help and support to educators and parents regarding the management of learners in the class or the handling on class outings or in the family
 • Development of specific problem areas by therapeutic intervention
 • Supporting learners to gain optimal independence
 • Supporting learners to be able to participate as part of the community

Therapeutical intervention can be individually or conducted as group therapy.

Terapeutise Dienste

Die skool beskik oor ‘n arbeids-, fisio-, en spraakterapeut asook ‘n verpleegkundige wat saam met die sielkundige die multidissiplinêre span vorm. Die span se doelwitte is as volg:

 • Korrekte evaluasie en plasing van leerders
 • Ondersteuning aan onderwyspersoneel en ouers vir raad en gespesialiseerde hulp om leerders te kan akkommodeer en hanteer in ‘n klas, op uitstappies of in ‘n gesinsopset.
 • Ontwikkeling van spesifieke areas van ingeperktheid deur middel van terapie
 • Ondersteuning van die leerder om maksimale onafhanklikheid en selfstandigheid te kan bereik
 • Om leerders te help om sinvol in die gemeenskap te kan inskakel

Terapie geskied individueel of in groepsverband.


Therapeutic Activities

Some activities serves of great help to develop and support learners physically, intellectually and emotionally. Therefor class groups take part in weekly

 • Cycling
 • Swimming
 • Ball skills activities
 • Pottery
 • Singing

The school is constantly seeking to develop learners’ potential.

Terapeutise Aktiwiteite

Sekere aktiwiteite het groot waarde om leerders fisies-, intellektueel- en emosioneel te kan ondersteun. Daarom word klasgroepe aangemoedig omdeel te neem aan weeklikse

 • Fietsry
 • Swem
 • Balspele
 • Pottebakkery
 • Sang

Die skool poog daarin om leerders se talente te identifiseer en te ontwikkel.

Other Therapeutic Facilities

There are 7 areas equipped with jungle gyms at school – 3 of which is wheelchair accessible. These play areas aim to improve and develop learners’ perceptual- and motor skills. There are also a wheelchair accessible put-put court at the hostels and a heated pool. Equipped with a hydraulic hoist.

Ander Terapeutiese Fasiliteite

Die skool beskik oor 7 toegeruste speelareas vir leerders waarvan 3 rolstoeltoeganklik is. Hier kan leerders speel-speel hul perseptuele en motoriese vaardighede verbeter. Daar is ook ‘n toeganklike put-putbaan by die koshuise. Die skool beskik ook verder oor ‘n verhitte swembad met ‘n hidroliese hyser. 

Computer Centre

A fully equipped computer centre gives each learner exposure to computer usage and teach them how to use a keyboard and mouse to gain access to the computer.

There are touch screens, switches, and adapted keyboards available to support learners with physical challenges.

Learners are supported to use the computer at their level of functioning in programs like G-Compris. The higher functioning learners are taught to use the internet, Microsoft Office and Scratch for coding.

The computer curriculum supports CAPS (Curriculum Assessment Policy) in the class room.

Rekenaarsentrum

Die skool beskik oor ‘n goedtoegeruste rekenaar sentrum. Elke leerder in die skool word die geleentheid gebied om op ‘n rekenaar te kan werk en vaardig te word met ‘n rekenaarmuis en sleutelbord. Vir die fisiek gestremde leerders is daar spesiaal aangepaste “touch-screens”, skakelaars en sleutelborde.

Leerders word op hul vlak van funksionering gehelp met programme soos G-Compris. Van die leerders in die hoër funksionele baan en grade word geleer om die internet en Microsoft Office te bemeester, sowel as Scratch vir kodering.

Die rekenaar kurrikulum ondersteun die KABV (Kurrikulum assesseringsbeleid verklaring) opleiding in die klaskamer.

Transport Facilities

Ninety percent of the learners are transported daily to and from school by school busses. Carpe Diem has 6 busses and 2 Quantam minibuses, which travel a combined distance of more than 100km daily. The hostel learners are transported every weekend throughout the Southern Cape as far as Plettenberg Bay (The Craggs) and Riversdale. Fuel costs add up to more than R30 000 per month.

All busses are equipped with hydraulic hoists to accommodate wheelchair users. Drivers and bus supporting staff ensure that learners are safe during each trip.

Busvervoer

Negentig present van die leerders word met skoolbusse na die skool en huis vervoer. Die skool beskik oor 6 busse en 2 Quantam minibusse, Hierdie busse lê daagliks ‘n gesamentlike afstand van meer as 100km af. Naweke word die koshuisleerders na dorpe so ver as Plettenbergbaai (The Craggs) en Riversdale vervoer.Brandstof kostes beloop meer as R30 000 per maand.

Busse is toegerus met hidroliese hysers om die vervoer van leerders in rolstoele te vergemaklik. Drywers en bushulpe doen diens op die busse om die veiligheid van leerders te verseker.


Hostels

Each of the 2 hostels, Aristea (Girls) and Lutea (Boys), provides care and accommodation for 42 learners each. The lower level is wheelchair accessible.

The hostels are equipped with hydraulic hoists, hospital bed (where necessary) and other assistive devices to support hostel caregivers in their task.

The hostel supervisors strive to achieve an atmosphere of warmth and friendliness to ensure each learner feels at home.

Hostels are closed over week ends and learners are transported to and from their homes every Friday and Sunday afternoon. Good communication between the school and parents is essential to us. Therefor opportunity is created for a parent’s day, where parents are picked up in their towns and brought to school, thus being able to meet teachers and therapists.

Koshuise

Carpe Diem Skool beskik oor 2 koshuise: Aristea (dogters) en Lutea (seuns). Elke koshuis het plek vir 42 leerders. Die grondvloer van elke koshuis is rolstoel-toeganklik.

Die koshuise is ook toegerus met hidroliese hysers, hospitaalbed (waar nodig) en ander hulpmiddels om die huismoeders se versorgingstaak te vergemaklik.

Die huismoeders streef daarna omin die koshuise ‘n warm, hartelike en huislike atmosfeer te skep.

Leerders word elke Vrydagmiddag terug geneem huistoe en weer Sondag gaan haal. Dit is vir ons belangrik om kontak te hê met leerders se ouers en ouerdae word gereël waar ouers tuis gaan haal word en skooltoe gebring word, om met die multi-dissiplinêre span en klasonderwyser te kan kom gesels oor die vordering van hul kind.

Feeding Scheme

Approximately 190 Learners are provided with a sandwich on a daily basis in the mornings and 120 learners receive a cooked meal at lunch time. This ensures that learners from a struggling socio-economic background receive a nutritional meal every day.

Each semester 20-30 learners are identified who have severe food shortage at home. They are provided with a food hamper (June and December). These hampers are funded by donations or the school itself (Please also see “Adopt a Carpie”)

Voedingskema

Carpe Diem Skool voorsien daagliks aan 190 leerders ‘n toebroodjie gedurende die oggend en middagetes aan 120 leerders. Dit beteken leerders wat uit moeilike sosio-ekonomiese omstandighede kom, kan‘n voedsame maaltyd ontvang, voor hul die middag huistoe gaan.

Daar word ook elke semester 20-30 leerders geïdentifiseer waar die grootste voedselnood is.Hulle ontvang ‘n kospakkie skenking (Junie en Desember) Hierdie kospakkies word deur skenkings of die skool self befonds. ( Sien ook “ adopt a Carpie”)

Sporting Facilities

Carpe Diem school has the following sporting facilities:

 • 25m heated pool equipped with a hydraulic hoist
 • A grass athletics track
 • 2 x netball courts
 • Covered area for playing wheelchair basketball
 • Boccia court
 • Hocker court
 • An astro training court (hockey)
 • A Soccer / Hockey field

The CANSA “Relay for Life” is being held anually at Carpe Diem School (www.relayforlife.org.za).

Sport Fasiliteite

Carpe Diem Skool beskik oor die volgende uitgebreide sportfasiliteite:

 • ‘n verhitte 25m swembad met ‘n hidroliese hyser
 • Gras atletiekbaan
 • 2 x netbalbane
 • Onderdak speelarea vir rolstoelbasketbal
 • Boccia baan
 • Hokkerbaan
 • En ‘n astro oefenbaan vir hokkie
 • Sokker/ Hokkie veld

Die CANSA “Relay for Life”word jaarliks op Carpe Diem se gronde aangebied.  (www.relayforlife.org.za)

© Carpe Diem School. All rights reserved. Developed by The Web Guru.